Meteorologia General
Nova adreça curs 1998-99: http://www.am.ub.es


Nova assignatura interdisciplinar a la Universitat de Barcelona:

METEOROLOGIA GENERAL

PRESENTACIÓ

Moltes matèries que formen part dels programes de diverses titulacions universitàries presenten connexions amb la Meteorologia, ciència que s'ocupa de l'atmosfera i dels fenòmens que hi tenen lloc. Molt sovint, malauradament, l'alumne només ha tingut un contacte superficial amb aquesta ciència a l'ensenyament primari o secundari o, pitjor encara, n'ha adquirit una imatge deformada a través del espais dedicats al temps dels mitjans de comunicació. En aquesta assignatura es pretén proporcionar a l'alumne de nivell universitari uns coneixements generals però rigorosos de Meteorologia que puguin ser-li útils per a millorar la comprensió de certes matèries de la seva pròpia carrera. L'enfoc de l'assignatura és bàsicament conceptual, per bé que unes nocions mínimes de Físca i Matemàtiques (a nivell de batxillerat) són necessàries per a poder-la seguir còmodament.

CONTINGUTS

1.Estructura general de l'atmosfera.
2.L'observació de l'atmosfera.
3.Fonts d'energia del sistema terra-atmosfera.
4.Circulacions atmosfèriques.
5.La Meteorologia en el cicle hidrològic.
6.Meteorologia de la biosfera. Contaminació.
7.Predicció del temps.
8.Impacte antropogènic a l'atmosfera.

AVALUACIÓ

Es proposen dos treballs al començar el curs, dels quals se n'ha de fer, com a mínim, un. La nota obtinguda es promitja, amb un pes del 20%, amb la nota de l'examen final de teoria i pràctiques que es realitza a l'acabar el curs.

CRÈDITS

Teòrics: 4,5. Pràctics: 1,5.

HORARI

Dilluns, dimecres i divendres, de 14:10 a 15:00. Tanmateix, pel fet de ser una assignatura interdisciplinar, l'horari es pot adaptar segons les disponibilitats d'alumnes i professors.

LLOC

Aula B11 de la Facultat de Física, Avda. Diagonal, 647.

PROFESSORS

Drs. Jeroni Lorente i Bernat Codina
Planta 7, Facultat de Física
Telèfon: (93)4021125
E-mail: info@pcbcs.am.ub.es